Контакти

Fondazione Democenter

Luca Azzani

l.azzani@democentersipe.it

Democenter-Sipe Foundation e е център за технологичен трансфер със задача да подкрепя иновациите, като е насочен специално към промишлената автоматизация и информационните технологии. Той обединява публични администрации, изследователски институти и индустриални асоциации, както и непосредствено повече от 60 промишлени фирми, работещи главно в областта на машиностроенето, електрониката, електромеханичната и други области на индустрията.   Тази мрежа позволява на DemoCenter-Sipe да действа ефективно като център за технологичен трансфер, който организира демонстрационни програми и специализирани конференции, както и да осъществява управленско и техническо съдействие на фирми, търсещи иновации и изпълняващи изследователски проекти.    

Democenter има създадени добри връзки с местни, регионални и национални екосистеми за предприемачество: той е партньор на около 1000 фирми в неговия регион, включително големи предприятия и МСП. Нещо повече, той има добро сътрудничество с университетите в региона, в т.ч. с University of Modena & Reggio Emilia и University of Bologna с цел да усили техния иновационен и изследователски потенциал. 

Той има повече от 15 години опит в европейски проекти, като е взел участие в повече от 30 проекта, финансирани от Европейския съюз, насочени гламно към промишлената автоматизация и информационните технологии, като изпълнява ключеви роли в дейностите по управление, демонстрации и разпространяване на резултатите. 

 

Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena

Lisa Sentimenti

lsentimenti@aess-modena.it

Енергийната агенция на Модена "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile" (AESS) е основана през 1999 г. с помощта на програмата на Европейския съюз  SAVE II от пет партньори (Modena Municipality and Province, Chamber of Commerce, бившото енергийно дружество на Модена "META" и бившата местна транспортна фирма "ATCM"). След това към нея се присъединиха нови дружества: Legambiente (асоциация за околната среда), Unione Italiana Consumatori (потребителска асоциация), две местни фирми за публични услуги и няколко градски съвета. 

AESS е организация с идеална цел и член на италианската енергийна мрежа RENAEL. Тя също така е акредитирана като организация за спестяване на енергия от италианската Italian energy authority AEEG. AESS взема участие в подкрепата на източници за възобновяема енергия, енергийна ефективност  и намаляване на консумацията на енергия сред местните ръководни структури, МСП, училища и потребители.  

Изпълнителният директор Piergabriele Andreoli е старши експерт с повече от 10 години опит в областта на възобновимите енергийни източници и проблемите на спествяването на енергия. 

 

OpenAula

Jose Antonio Crespo

jac@erhardt.es

OpenAula е частно испанско дружество за обучение, интегрирано в групировката Erhardt Group, която има повече от стогодишен опит. 

OpenAula е насочено към електронното обучение, като има своя методология и разработва учебно съдържание, организира управлението на обучението и има своя платформа, като извършва обучение в други организации. То извършва маркетинг и обучение по поискване, така че да не се налага клиентите да инвестират в скъпа техническа инфраструктура.

 

Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L.

Marta Galvez-Canero

mgalvez@aliter.org

Aliter - International Business School (http://www.aliter.org) е испанско образователно дружество, основано през 1999 г. със седалище в Мадрид. Aliter има своя хуманистична философия и е специализирано в развитие на предприятията, биотехнологии, нанотехнологии, жени и лидерство, вина, международна търговия и икономика в новото време на глобализацията.

 

Virtech Ltd.

Stefan Spiridonov

stspirid@virtech-bg.com

Виртех (http://www.virtech-bg.com) е българска R&D софтуерна фирма, специализирана в съвременните приложения на информационните и комуникационни технологии (ICT). Компанията прилага знанието и опита си от извършената изследователска и развойна дейност в международни проекти в широк кръг услуги, консултации, обучение и разработки. Тя ръководи колективи от висококвалифицирани изследователи, програмисти, уеб-дизайнери и специалисти по електронна работа и електронно обучение. Виртех обединява техните знания и международен опит при предлагането на такива услуги, като консултантска дейност, обучение и разработка на софтуерни системи.  

 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Institute for Business Education

http://www.cpu.si/CPUPresentation/eng.asp

Sašo Pristavec

saso.pristavec@cpu.si

CPU (Institute for Business Education) е дъщерно дружество на GZS (Chamber of Commerce of Slovenia). Поради това има добри начални позиции за изпълняване на неждите на икономиката чрез практическо и техническо обучение, като създава връзки между пазара на труда и обучението. CPU предлага различни форми на обучение, както формални, така и неформални. CPU има създадени традиции в обучението. През последните години CPU се превърна и във важен партньор в национални и международни проекти. В тези проекти CPU действа като координатор или партньор. За CPU са характерни креативността и ефективността гъвкавостта и надеждността, което привлича нови и нови партньорски организации за сътрудничество.

 

Swedish Federation of Business Owners

http://www.foretagarna.se/-In-english-/About-Foretagarna/

Jan L. Schreil

jan.schreil@foretagarna.se

Företagarna създава по-добри условия за започване, опериране и развитие на собствен бизнес в Швеция. Работата ни е да подкрепяме предприемачеството и правата на предприемачите, както и подобряване на климата, който прави лесно и ефективно развитието на фирмите. 

Företagarna е най-голямата бизнес ортанизация в Швеция. Тя обхваща 75,000 работници и има 260 местни асоциации, които съставят широка мрежа. Членове са предприемачи, които имат собствен бизнес и подпомагат работата ни.  

 

Yeditepe University

Manu Dube

mdube@yeditepe.edu.tr

Университетът (http://www.yeditepe.edu.tr) бе създаден през 1996 г. като част от фондацията  ISTEK.  От започването на дейността му неговата цел е да предлага ниво на обучение, отговарящо на световните стандарти, като използва квалифициран и опитен академичен персонал и мощна технологична инфраструктура. С 12 факултета, предлагащи студентски програми и 6 института за обучение на магистри и докторанти той понастоящем е най-големият университет в Турция, подпомаган от фондация с идеална цел. Yeditepe Faculty of Commerce основава дейността си на приложните науки и професионалното обучение, намирайки баланс между университетската академичност и съвременните изисквания за работното място.

 

Научно-изследователският сектор към Софийски Университет

Albena Antonova

a_antonova@fmi.uni-sofia.bg

Научно-изследователският сектор към Софийски Университет, е създаден като обособено звено към СУ, което съчетава научният капацитет на най-големият изследователски университет в България с гъвкавостта на надежден партньор в различни междуинституционални и международни проекти. 

НИС към СУ има за цел да отговори на предизвикателствата за развиване и реализация на научните и научно-приложните постижения на университетските учени в различни  сфери на обществения живот, както и да допринесе за международния обмен и общество на знанията. 

 

Totem Learning Limited

Richard Smith

richard.smith@totemlearning.com

Totem Learning  е специализирана фирма в дизайна и разработването на симулации и игри за обучение. Ориентирани към корпоративното обучение и образование,  разработените игри на ТОТЕМ са насочени, както  към меки умения като например лидерство, така и към специфични умения като например заваряването. Основният екип на фирмата има повече от едно десетилетие опит в разработването на сериозни игри. Totem  се фокусира върху високото качество на сценариите за обучение и дизайн, с които да се ангажират и мотивират учащите.

 

 

Британско-Португалска Търговска Камара (BPCC)

Chris Barton

c.barton@bpcc.pt

С повече от 500 членове Британско-Португалската Търговска Камара  (www.bpcc.pt), основана през 1911 г., е една независима организация с идеална цел, която си поставя за цел да защитава интересите на членовете си по отнашение на търговията между Обединеното Кралство и и Португалия. 

Това се постига чрез програма за създаване на контакти и голям брой полезни бизнес услуги.